Eesti koolilaste metsapostkaart 2017

15. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. Tänavuse konkursi teemaks on “SALAPÄRANE METS”.

Me käime metsas. Mõni rohkem, mõni vähem. On neid, kellele mets on koduks ja nemad metsast eriti välja ei kipugi. Paljut me metsas niisama lihtsalt ei näe. Mets ei näita kunagi kõike. Midagi on alati veel. Palumegi teil joonistada postkaarte, mis kujutavad metsa salapära.

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2017

Konkursi tingimused

 • Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.
 • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10×15 cm või 15×10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
 • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Salapärane mets“)
 • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. (Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele).
 • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa kuni 12. oktoobrini 2016 aadressil:

RMK Pähni külastuskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond

Palun lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress ja joonistamisel osalenud õpilaste arv

Konkursi ajakava

Konkurss on avatud 6. septembrist – 12. oktoobrini 2017.
Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 31. oktoobriks 2016 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks.
Rahvahääletus toimub 1. novembrist – 15. novembrini 2016. 
36 parimast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel RMK kodulehel loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2017
Neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd. Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.
Küsimuste korral helistage 5691 0529 või kirjutage info.pahni@rmk.ee

ÜLERIIGILISE KUNSTIOLÜMPIAADI JUHEND 2017/18

Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 5. mail 2018 Tallinnas. Piirkondlikud voorud toimuvad sellele eelnevalt maakondades/linnades 27. jaanuaril 2018. Olümpiaadi korraldavad Haridus-ja Teadusministeerium ning MTÜ Kunstihariduse Ühing.

Üldsätted

 Olümpiaadi eesmärgiks on:

1) andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus;

2)  võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi vabariiklikul tasemel ning kasutada       tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös;

3) kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine;

4) kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;

5) kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine , sh vene õppekeelega koolide kaasamine.

Olümpiaad toimub kolmes  voorus ja kahes vanusegrupisn (põhikooli III kooliaste ja gümnaasium). Olümpiaadi töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikooli õpilastele on teooriavooru küsimused ja praktilise osa tööjuhised vene keeles. Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel

olympiaadid@lists.ut.ee ja MTÜ  Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee .

 Olümpiaad koosneb kolmest voorust:

I Koolivoor

Koolivooru toimumise otstarbekuse ja viisi otsustab kool.

II Piirkonnavoor

Igal koolil on õigus saata piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III kooliastmest ja üks õpilane gümnaasiumist. Riigigümnaasiumil on õigus taotleda piirkonnavooru komisjonilt  suuremat õpilaste osalust (max 3).

Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi piirkondlik korraldav komisjon. Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased.

Piirkonnavoor toimub ühistel alustel 27. jaanuaril 2018.

Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad järgmised maakonnad/linnad:

Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Narva, Põlvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Piirkonnavooru korraldav komisjon nimetab žürii, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget (kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid).

Ülesanded piirkonnavooruks koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon.  Piirkonnavooru teooria- ja praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse riiklikust õppekava kunsti ainekavast.

 • Piirkonnavooru ülesanded ja hindamisjuhendid saadetakse maakonna/linna piirkonnavooru korraldavale komisjonile hiljemalt üks nädal enne olümpiaadi toimumist.
 • Piirkonnavooru korraldav komisjon juhindub oma töös
 • Piirkonnavoor koosneb kolmest osast :;teooriaosa, praktilise loovülesande lahendamine kohapeal ja kaasavõetud  omaloomingulise kunstitöö (teema on antud Lisas 2 ) eksponeerimine/esitlemine.
 • Piirkonnavooru korraldaja tagab praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid. (vt lisa 3)
 • Kaasavõetud omaloominguline töö on teostatud osaleja  töövahenditega.
 • Piirkonnavooru töid hindab žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.
 • Igal maakonnal/linnal  on õigus saata olümpiaadi lõppvooru 1-3 õpilast  põhikooli III kooliastmest ja 1-3 õpilast  gümnaasiumist.
 • Piirkonnavooru osalejad ja nende tulemused kantakse nõuetekohasesse protokolli (näidis Lisa 1 protokolli vorm).  Piirkonnavooru protokollid saadetakse hiljemalt veebruariks 2018. Kunstihariduse Ühingu esimehele Liia Jungile, e-posti aadressil  liia49@hotmail.com .

III Lõppvoor

Lõppvooru korraldab Haridus-ja Teadusministeeriumi ja MTÜ Kunstihariduse Ühingu poolt moodustatud korraldav komisjon.

Lõppvooru korraldav komisjon nimetab žürii, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget (kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid).

Kunstiolümpiaadi lõppvoor põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele toimub

5.mail 2018 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis Mulla tn 7.

 • Lõppvooru kutsutakse õigeaegselt esitatud piirkonnavoorude protokollide alusel  korraldava komisjoni poolt nimetatud 1-3 parimat ( lähtuvalt piirkonnavoorus osalejate arvust) mõlemast vanuseastmest .
 • Korraldav komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimekirjad  olümpiaadide veebilehel teaduskool.ut.ee/olympiaadid  hiljemalt 20. veebruaril 2018. (vt lisa 2.1 osalemine)
 • Olümpiaadile kutsutud õpilastele tagatakse toitlustamine. Osaleja ning temaga kaasas oleva täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja.
 • Lõppvooru toimumise vorm, aeg ülesannete lahendamiseks, töövahendid vms. on sätestatud üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korralduses (näidis lisa 2 Üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korraldus).
 • Apelleerimise tingimused – kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused lahendatakse kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele.
 • Väljajagatavate auhindade arv: diplom I-II-III koht põhikoolis, diplom I-II-III koht gümnaasiumis, diplom parimale teooriatundjale põhikoolis ja gümnaasiumis ning  eriauhinnad mõlemas vanuseastmes silmapaistva loomingulise kunstitöö eest.
 • Sarnastel või samalaadsetel rahvusvahelistel olümpiaadidel on võimalus esindada Eestit vastava vanuserühma kunstiolümpiaadi võitjal.

Olümpiaadi juhend on  kinnitatud Kunstihariduse Ühingu juhatuse koosolekul 30.08.2017     Tallinnas.

MTÜ  Kunstihariduse Ühingu juhatuse esimees Liia Jung

Koolinoorte arhitektuurikonkurss 2017

Hea, õpetaja ja juhendaja!

Sel aastal korraldab Linnalabor neljandat korda üle-eestilist koolinoorte arhitektuuri-konkurssi. Selleaastane ideevõistlus pealkirjaga “Minu unistuste linnaväljak” on suunatud 5.–12. klasside õpilastele ning osalejate eesmärk on välja pakkuda oma visioon Paide keskväljakule. See võistlust sarnaneb päris arhitektuurikonkursiga, kuhu tuleb saata joonised ja lühike kirjeldus oma ideedest Paide keskväljaku ruumilise lahenduse kohta. Konkursitööd võib teha üksi või kuni kolmeliikmelises grupis. Tööde esitamise tähtaeg on 03. november 2017. a. Töid hindab asjatundjatest koosnev žürii ning parimatest töödest koostatakse näitus. Näitusele valitud tööd saavad ka auhinnad. Konkursi tingimused ja juhend avalikustatakse 10. augustil konkursi kodulehel. Kuna sel aastal oleme konkursiks valinud konkreetse paiga – Paide keskväljaku – siis toimuvad 11. augustil kell 11 ja 24. augustil kell 13 Paides ka temaatilised töötoad õpetajatele. Töötubade eesmärk on tutvustada lähemalt konkursi teemat ja häid avaliku ruumi näiteid läbi inspireeriva arutelu. Ühtlasi anname juhiseid konkursi läbiviimiseks kooli-tundides. Töötoa kestvus on 1,5 tundi. Töötubadesse saab registreeruda siin. Konkursi tingimused ja juhend avalikustatakse 10. augustil konkursi kodulehel www.nooredarhitektid.ee. Täiendava info konkursi kohta leiab samalt lehelt.

Konkursi toimumist toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Hasartmaksumängu Nõukogu.   www.nooredarhitektid.ee / epp@linnalabor.ee / + 372 52 48 568 (Epp)

 

E-koolikott on vajalik igale kunstiõpetajale.

Alates käesolevast õppeaastast lõpetas tegevuse Koolielu õppevara portaal. Selle asemele on loomisel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt süsteemne mitmekesiste ja kvaliteetsete õppematerjaliga e-Koolikott, mis loob tervikkäsitluste (õpikud ja õppekomplektid) kõrvale koolitöö praktikas toimivate õppematerjalide toe.

Digitaalse  õppevara portaalis „E-koolikott“ olevate õppematerjalide retsenseerimine  ja  modereerimine on usaldatud aineühendustele, mis tagab materjalide kvaliteedi, ajakohasuse  ja vajaduspõhise arengu. Kunsti õppevara moderaatoriks on Tiina Treibold treibold@saksa.tln.edu.ee , kes seirab regulaarselt e-koolikoti materjale, nõustab õpetajaid, edastab infot Kunstihariduse Ühingu juhatusele ja  liikmetele ning koostab aruandeid koos ekspertidega. Õppevara ekspertideks on Liia Jung liia49@hotmail.com, Jüri Mäemat jyrimaemat@gmail.com ja Indrek Raudsepp indrek.raudsepp@tyg.edu.ee ,  kes kontrollivad ülesriputatud õppevara kvaliteeti koostöös moderaatori ja ühingu juhatusega, vajadusel nõustades õpetajaid, kes  on huvitatud oma materjalide avaldamisest e-koolikotis.

26. juunil toimus seminar aineühendustele, kus Erkki Jakobson Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonnast tutvustas e-Koolikoti arendusplaane ja selgitati töökorralduse põhimõtteid.

Tutvu juba ülespandud õppematerjalidega portaalis  www.e-koolikott.ee.

Kaunist suvepuhkust ja loovust uute õppematerjalide loomisel!

Liia Jung

KUNSTIOLÜMPIAAD!

Kunstiolümpiaadi lõppvoor toimub
laupäeval 29. aprillil 2017. Tallinnas Pelgulinna Gümnaasiumis Mulla 7

Päevakava:

9.00 osavõtjate registreerimine (omaloominguliste tööde esitamine)
10.00 olümpiaadi avamine (auditoorium)
10.15 -11.15 teooriavoor (auditoorium)
11.15 -12.00 lõuna (kooli söökla)
12.10 -14.00 praktiline ülesanne (kunstiklassid)
14.15 buss Kumusse kooli eest
14.45 – 15.00 saabumine Kumusse, kogunemine ja gruppidesse jagunemine
15.00 – 16.45 juhitud ringkäigud näitustel kolmele grupile:
1. „Värvide dirigendid“ – 7.-8. kl – Triinu Jürves
2. „Kunsti vaatamise ABC“ – 9.-10. kl
3. „4K: Haprus on vaprus!“ – 11.-12.kl – Andrus Roos

Juhendajad on samuti oodatud programmides osalema.
17.00 -17.30 olümpiaadi lõpetamine, kokkuvõtted ja autasustamine
Kadrioru kunstimuuseumi peasaalis
Kuidas tulla?
Pelgulinna Gümnaasium asub Mulla tn. 7, Mööblimaja taga.
Südalinnast (Viru keskus, Vabaduse väljak) sõita bussiga nr. 40 Telliskivi peatuseni.
Troll nr. 1 Kaubamaja juurest või Vabaduse väljakult sõita Lille peatuseni.
Balti jaamast troll nr. 5 ja buss nr. 43 sõita Lille peatuseni.
Autoga parkimine kooli juures tasuta.

 

 

 

Unistustes peitub jõud !

Lugupeetud kunstiõpetaja,

ootame Teid koos oma õpilastega osalema 31. märtsil 2017 Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis juba kolmandat korda toimuvale Ida-Virumaa noorte kunstiturniirile, mille eesmärgiks on anda üldhariduskoolide andekatele kunstnikele võimalus ennast proovile panna ja neid tunnustada. Reaalajas läbiviidaval kunstivõistlusel peab kohapeal valmima suuremõõtmeline akrüülmaal teemal “Unistustes peitub jõud!”
Seekordne teema innustab noori unistama ja tegema suuri plaane tulevikuks. Pole tähtis, kas unistada õppimisest mainekas ülikoolis, oma ettevõtte rajamisest, armastavast perest, hingesugulase leidmisest, maailma avastamisest või millestki hoopis muust. Unistusi on väikseid ja suuri, aga just nende olemasolu annab meile jõu. Julget unistamist!
Esmakordselt on sel aastal võimalik osaleda lisaks Ida-Virumaa noortele ka kümnel teiste maakondade õpilasel koos juhendajaga. Tulge ja veetke üks loominguline kevadpäev Kohtla-Järvel!
Võistlus toimub kahes vanuserühmas:
7.-9. klass
10.-12. klass

Väärikad auhinnad võitjatele ja tänukingitused kõigile osavõtjatele!

Kunstitalente toetavad läbi aastate Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, Kohtla-Järve linnavalitsus, Selver, Jardin lilled, Koduekstra, Ideaal Kosmeetika, Charlot, Vironia kaubanduskeskus, Polven Foods, Kohtla kaevanduspark-muuseum, Aleks-Alla toitlustus & catering, OÜ Nursulu ja Kwintex.

Lisainfo, reeglid ja registreerimine www.kunstiturniir.com
Registreerumine algab juba 28. märtsil kell 9 ja lõpeb kohtade täitumisel.
KIIRUSTAGE, sest osalejate arv on piiratud!

Türgi saatkonna teade laste ja noorte kunstikonkursi kohta.

                            International Kid Art Competition- 2016 Instruction

 • Host Institution: Gaziantep Bahcesehir Schools
 • Aim :  Contribution to creating a happy childhood in a peaceful World by applying        the tools of art Works. Strengthing international cultural connections.
 • Age : 5-18 years
 • Start Date : 31/10/2016
 • Deadline           : 23/04/2017
 • Meeting Date of Jury  : 15/05/2017
 • Announcement date of Result : 22/05/2017
 • Address : Gaziantep Bahçeşehir Okulları,  Binevler mahallesi 57 nolu sokak no:5 Şahinbey/Gaziantep,  Turkiye

                                      Conditions of Participation

Topic: Our environment, family,friends, school, cultural values, city or country, etc…

 Technic: charcoal pencil, pastel crayons, watercolor paint, gouache, mosaic, collage, types of press, etc…

 Size : 25*35 without passepartout

 One competitor can participate with more than one painting.

                                                              Sending the Arts

 • The following data should be indicated on the reverse side of each work. Data should be readable in English in Roman characters:
 • Full Name of author
 • Country
 • Age
 • Gender
 • Name of the School
 • Name of the Art Teacher
 • Address
 • Work of Art that must be arrived before 23rd April 2017 and sent to address :

Gaziantep Bahçeşehir Koleji

Binevler Mah. 57 Nolu Sk. No: 5

Şahinbey /Gaziantep

Turkey

Art work will not be returned. Unrewarded Works can be used for exhibitions or charity purposes.  Works submitted to our competitions are judged by principals, artists, art teachers and committee formed by experts of children works

                                                             Awards

 • Special Awards and Certificate of Attandence
 • The rewarded winners of the Competition will be announced in the website of Bahcesehir College

http://www.bahcesehir.k12.tr/en-EN/home.aspx

The art work which will be rewarded will take part in the catalogue

Other Points

 • Participating to the competition is free
 • The catalogue included the rewarded art work will be pressed
 • Contact person is Figen Polat – Head of Foreign Language Department

Phone: 0090 506 357 35 44

E-mail: polatfigen83@gmail.com

 • International Kid Art Competition is organised by Gaziantep Bahcesehir Schools