Põhikooli korrigeeritud riikliku õppekava ainevaldkonnakavade tööversioonid (november 2013)

Haridus- ja Teadusministeerium algatas aprillis 2013 ainevaldkonnakavade korrigeerimise, et teha need selgemaks ja arusaadavamaks, et hõlbustada ülaltoodud eesmärkide saavutamist. Korrigeerimise tulemusena on ainevaldkonnakavad kokku mahult vähenenud ca kolmandiku võrra ning sisaldavad ühtluskoolile vastava põhihariduse omandamiseks vaid vajalikumat õppesisus ja õpitulemustes.

Valdkonnakavade tööversioonid on avaldatud 30. novembrist 2013 kuni 30. jaanuarini 2014 tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks. Piirkondade ettepanekud palume saata hiljemalt 13. jaanuariks aadressile: heli.mand@arte.edu.ee või mandheli@hot.ee                                                                                                Seejärel töötatakse saabunud ettepanekutega ning põhikooli riiklik õppekava esitatakse ametlikuks kooskõlastuseks märtsis 2014. Nii positiivne tagasiside kui parendusvajadustele tähelepanu juhtivad ettepanekud ainevaldkondade kavade kohta on oodatud jaanuari lõpuni aadressil pille.liblik@hm.ee. Aineliitude, õpetajate ühenduste ja maavalitsuste kaudu edastame sellekohase täpsustava teate ja vajadusel kavandame regionaalsed teabepäevad põhikooli riikliku õppekava rakendamise kohta.

Kogu tööversiooni info leiad siit

  Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained” (9.12 muudatustega)                                                  Korrigeeritud ainevaldkonnakava                                                                    Seletuskiri korrigeeritud ainevaldkonnakava juurde