Eesti koolilaste metsapostkaart 2017

15. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss “Eesti koolilaste metsapostkaart” ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. Tänavuse konkursi teemaks on “SALAPÄRANE METS”.

Me käime metsas. Mõni rohkem, mõni vähem. On neid, kellele mets on koduks ja nemad metsast eriti välja ei kipugi. Paljut me metsas niisama lihtsalt ei näe. Mets ei näita kunagi kõike. Midagi on alati veel. Palumegi teil joonistada postkaarte, mis kujutavad metsa salapära.

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2017

Konkursi tingimused

 • Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.
 • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10×15 cm või 15×10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
 • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Salapärane mets“)
 • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. (Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele).
 • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa kuni 12. oktoobrini 2016 aadressil:

RMK Pähni külastuskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond

Palun lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress ja joonistamisel osalenud õpilaste arv

Konkursi ajakava

Konkurss on avatud 6. septembrist – 12. oktoobrini 2017.
Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 31. oktoobriks 2016 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks.
Rahvahääletus toimub 1. novembrist – 15. novembrini 2016. 
36 parimast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel RMK kodulehel loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2017
Neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd. Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.
Küsimuste korral helistage 5691 0529 või kirjutage info.pahni@rmk.ee

ÜLERIIGILISE KUNSTIOLÜMPIAADI JUHEND 2017/18

Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 5. mail 2018 Tallinnas. Piirkondlikud voorud toimuvad sellele eelnevalt maakondades/linnades 27. jaanuaril 2018. Olümpiaadi korraldavad Haridus-ja Teadusministeerium ning MTÜ Kunstihariduse Ühing.

Üldsätted

 Olümpiaadi eesmärgiks on:

1) andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus;

2)  võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi vabariiklikul tasemel ning kasutada       tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös;

3) kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine;

4) kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;

5) kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine , sh vene õppekeelega koolide kaasamine.

Olümpiaad toimub kolmes  voorus ja kahes vanusegrupisn (põhikooli III kooliaste ja gümnaasium). Olümpiaadi töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikooli õpilastele on teooriavooru küsimused ja praktilise osa tööjuhised vene keeles. Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel

olympiaadid@lists.ut.ee ja MTÜ  Kunstihariduse Ühingu kodulehel www.kunstiharidus.ee .

 Olümpiaad koosneb kolmest voorust:

I Koolivoor

Koolivooru toimumise otstarbekuse ja viisi otsustab kool.

II Piirkonnavoor

Igal koolil on õigus saata piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III kooliastmest ja üks õpilane gümnaasiumist. Riigigümnaasiumil on õigus taotleda piirkonnavooru komisjonilt  suuremat õpilaste osalust (max 3).

Piirkondlikud voorud organiseerib ja viib läbi piirkondlik korraldav komisjon. Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased.

Piirkonnavoor toimub ühistel alustel 27. jaanuaril 2018.

Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad järgmised maakonnad/linnad:

Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Narva, Põlvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Piirkonnavooru korraldav komisjon nimetab žürii, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget (kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid).

Ülesanded piirkonnavooruks koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon.  Piirkonnavooru teooria- ja praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse riiklikust õppekava kunsti ainekavast.

 • Piirkonnavooru ülesanded ja hindamisjuhendid saadetakse maakonna/linna piirkonnavooru korraldavale komisjonile hiljemalt üks nädal enne olümpiaadi toimumist.
 • Piirkonnavooru korraldav komisjon juhindub oma töös
 • Piirkonnavoor koosneb kolmest osast :;teooriaosa, praktilise loovülesande lahendamine kohapeal ja kaasavõetud  omaloomingulise kunstitöö (teema on antud Lisas 2 ) eksponeerimine/esitlemine.
 • Piirkonnavooru korraldaja tagab praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid. (vt lisa 3)
 • Kaasavõetud omaloominguline töö on teostatud osaleja  töövahenditega.
 • Piirkonnavooru töid hindab žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.
 • Igal maakonnal/linnal  on õigus saata olümpiaadi lõppvooru 1-3 õpilast  põhikooli III kooliastmest ja 1-3 õpilast  gümnaasiumist.
 • Piirkonnavooru osalejad ja nende tulemused kantakse nõuetekohasesse protokolli (näidis Lisa 1 protokolli vorm).  Piirkonnavooru protokollid saadetakse hiljemalt veebruariks 2018. Kunstihariduse Ühingu esimehele Liia Jungile, e-posti aadressil  liia49@hotmail.com .

III Lõppvoor

Lõppvooru korraldab Haridus-ja Teadusministeeriumi ja MTÜ Kunstihariduse Ühingu poolt moodustatud korraldav komisjon.

Lõppvooru korraldav komisjon nimetab žürii, kuhu kuulub vähemalt 4 liiget (kunstiõpetajad ja erialaspetsialistid).

Kunstiolümpiaadi lõppvoor põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele toimub

5.mail 2018 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis Mulla tn 7.

 • Lõppvooru kutsutakse õigeaegselt esitatud piirkonnavoorude protokollide alusel  korraldava komisjoni poolt nimetatud 1-3 parimat ( lähtuvalt piirkonnavoorus osalejate arvust) mõlemast vanuseastmest .
 • Korraldav komisjon avalikustab lõppvooru kutsutute nimekirjad  olümpiaadide veebilehel teaduskool.ut.ee/olympiaadid  hiljemalt 20. veebruaril 2018. (vt lisa 2.1 osalemine)
 • Olümpiaadile kutsutud õpilastele tagatakse toitlustamine. Osaleja ning temaga kaasas oleva täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja.
 • Lõppvooru toimumise vorm, aeg ülesannete lahendamiseks, töövahendid vms. on sätestatud üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korralduses (näidis lisa 2 Üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru korraldus).
 • Apelleerimise tingimused – kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused lahendatakse kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele.
 • Väljajagatavate auhindade arv: diplom I-II-III koht põhikoolis, diplom I-II-III koht gümnaasiumis, diplom parimale teooriatundjale põhikoolis ja gümnaasiumis ning  eriauhinnad mõlemas vanuseastmes silmapaistva loomingulise kunstitöö eest.
 • Sarnastel või samalaadsetel rahvusvahelistel olümpiaadidel on võimalus esindada Eestit vastava vanuserühma kunstiolümpiaadi võitjal.

Olümpiaadi juhend on  kinnitatud Kunstihariduse Ühingu juhatuse koosolekul 30.08.2017     Tallinnas.

MTÜ  Kunstihariduse Ühingu juhatuse esimees Liia Jung