MTÜ Kunstihariduse Ühing

MTÜ Kunstihariduse Ühing alustas oma tegevust ametlikult 10.02. 2000.a.

Ühingu eelkäijaks oli Eesti Kunstiõpetajate Ühing, mis asustati 1988.a.

Kunstihariduse Ühing on Eesti kunstiõpetajate vabatahtlik ja sõltumatu
ühendus, liikmeteks kunstikultuuri vahendamise, laste, noorte
ning täiskasvanute kunstialase arendamise ja harimisega tegelevad või
nende tegevust toetavad isikud.

Kunstihariduse Ühingu
Missioon:

KÜ missioon on edendada kunstivaldkondades hariduse andmist, ühendada kunstiharidusega tegelevaid inimesi, teha koostööd teiste aineühendustega, esindada Eestit rahvusvahelises organisatsioonis InSEA.

Visioon:

Kunstiharidus on loova mõtlemise ja visuaalse kirjaoskuse oluline kujundaja läbi elukestva õppe.

Eesmärgid:

  1. Kunstihariduslik tegevus on koordineeritud, avalikkusele tutvustatud ja toimub sellealaste kogemuste vahetamine ning erialaste kontaktide edendamine Eestis ja välismaal.
  2. Kunstikultuuri järjepidevus on hoitud kunstihariduse väärtustamise ja kunstiõpetuse mõju avardamise ning süvendamise kaudu kõigis sotsiaalsetes gruppides
  3. Ühingu liikmed on esindatud ja kunstiõpetajate kutsehuvid kaitstud erinevates institutsioonides.

Kunstihariduse Ühing
juhindub UNESCO raames tegutseva Rahvusvahelise Kunstihariduse Ühingu (InSEA)
põhimõtetest.

Kunstihariduse Ühingu
eesmärkideks on kunstihariduse väärtustamine, isiksuse tervikliku arengu
tagamine, tema loomingulise potensiaali avamine ja väljaarendamine
kunstiõpetuse kaudu.

Kunstihariduse Ühing on juriidiliselt
registreeritud isik, tal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

Kunstihariduse Ühingu
liikmeid on 1.jaanuar 2015.a. seisuga 90.

Ühingu liikmeks astuja esitab juhatusele vormikohase avalduse,
tasub sisseastumismaksu ja saab liikmepileti. Viimane annab mõningaid soodustusi
kunstimuuseumide külastusel nii kodu- kui välismaal.

Ühingu liikmemaks on aastas 5 €. Ühingul on igas maakonnas oma kuraator, kes vahendab infot
juhatuse ja maakonna kunstiõpetajate vahel.

EstSEA

(ingl.k. – Estonian Society for Education through Art, e.k.
Eesti Kunstihariduse Ühing)

InSEA (ingl.k. –
International Society for Education through Art, e.k. Rahvusvaheline
Kunstihariduse Ühing)

InSEA peamiseks sihiks on
toetada ja arendada kõikides maades kunsti ja käsitöö kaudu teostatavat loovat
kasvatust ja edendada rahvusvahelist üksteise mõistmist. InSEA on rahvusvaheline
organisatsioon kunstiõpetajatele, galeriide ja muuseumide pedagoogidele,
õpetajate koolitajatele ja kõikidele teistele, kes on asjast huvitatud või
seotud visuaalse kunsti haridusega. InSEA liikmed esindavad hariduse
kõiki tasandeid – alg-, põhi- ja gümnaasium, kõrgkool ja täiendõpe – nii
kohalikul kui riiklikul tasemel kunstihariduse korraldajaid. Organisatsioonil on üle 1200 liikme 80 riigist.

InSEA asutati 1951.aastal Inglismaal Bristolis
UNESCO korraldatud rahvusvahelise seminari järel sir
Herbert Readi juhtimisel.

Praegune ühing on rahvusvaheline
valitsusväline organisatsioon, mis on UNESCO-ga nõustavates sidemetes.InSEA-d
juhib komitee, mille valitud liikmed esindavad InSEA piirkondi üle kogu
maailma.
Komitee liikmed annavad aru ühingu peaassambleele, mis tuleb kokku kord kolme
aasta jooksul, iga ülemaailmse kongressi ajal. InSEA piirkonnad – Euroopa,
Aafrika ja Lähis-Ida, Aasia, Kagu-Aasia ja Vaikse- Ookeani maad,
Ladina-Ameerika ja Põhja-Ameerika – võivad moodustada regionaalseid komiteesid iga piirkonna
rahvuslike kunsthariduse organisatsioonide esindajatest. InSEA on vabatahtlik
organ, sel ei ole palgalist juhtkonda. Läbi kasvava hulga tunnustatud
rahvuslike organisatsioonide ja liikmeks astunud liitude säilitab InSEA kontakti rahvuslike
kunstihariduse organisatsioonidega üle kogu maailma. Eesti Kunstihariduse Ühing
astus InSEA liikmeks 1989.aastal.

LIIKMESTAATUSE KASULIKKUS

InSEA rahvusvahelised kongressid toimuvad alates 1957.aastast, reeglina iga kolme aasta tagant. 2003.aastal
kaasati esimest korda korraldajamaaks Rootsi ja Soome kõrval ka Eesti. Osavõtt
varieerub sõltuvalt toimumiskohast, kuid tavaliselt toovad need üritused kohale 500-1000 osalejat.
Vahetult enne maailmakongressi toimub teaduskonverents. Ülemaailmse kongressi
programm sisaldab loenguid, grupidiskussioone, seminare, workshopè ja näitusi
ning messe. Ühiskondlikud ja kultuurisündmused moodustavad programmi osa ning
sageli suudavad kongressi organiseerijad pakkuda kongressieelseid ja järgseid
ekskursioone. On tavaline, et kongressi materjalid avaldatakse pärast iga
sündmust nii ruttu kui võimalik.

REGIONAALKONGRESSID

Iga piirkond võib korraldada kongresse nendel aastatel, mil ei toimu ülemaailmset kongressi. Piirkondlikud
kogressid annavad võimaluse vaadelda rahvusvahelisi küsimusi kohalikust
vaatenurgast. Programmid sarnanevad ülemaailmsete kongresside programmidega ja
peasündmusega ühenduses võib pidada teaduskonverentse.

“InSEA NEWS” ilmub kolm korda aastas. Iga sõnumileht sisaldab informatsiooni materjalide, meetodite ja
ainekava arenduste kohta kogu maailmast ning toob ära info rahvusvahelisete kongresside kohta ja kontaktandmed.

InSEA publikatsioonid
aeg ajalt avaldab ühing kongressi toimetisi, mõningaid ettekandeid, artikleid
ja raamatuid erialastel teemadel.

TEISI EELISEID – ühing
pakub mitmesuguseid võimalusi mitteametlike rahvusvaheliste kontaktide
loomiseks. Välismaal reisivad liikmed võivad saada külastatavate maade liikmete
nimekirjad – täielik liikmete nimekiri saadetakse kõikidele liiketele iga kolme
aasta tagant. Sõnumileht annab liikmetele võimaluse leida oma huvidele vastavat
informatsiooni, korraldada lastetööde vahetusi ja näitusi.

Ühingu liikmestaatus annab
võimaluse sõlmida tulusaid erialaseid kontakte ja suurendada oma teadmisi ja
arusaamu kunstikasvatusest rahvusvahelises perspektiivis.

EstSEA 2001-2011 (Ühingu ajalugu ja tegevust tutvustav esitlus)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *